آدم ها وحشی اند تا زمانی که دین جلوی آنان را سد نکند!

آدم ها وحشی اند تا زمانی که دین جلوی آنان را سد نکند!
" در یک تحقیق آماری در یکی از دانشگاههای امریکا که در کتاب( امریکا نماز می گذاری یا نمی گذاری) آمده است نویسنده آن دیوید بارتون می نویسد: 80% از زنان امریکایی دست کم یک بار در عمرشان مورد تجاوز قرار می گیرند. - تعداد زنانی که روزانه مورد تجاوز قرار می گیرند از 1900 دختر تجاوز می کند و در نتیجه آن 30% از دختران امریکایی در معرض بارداری و سقط جنین در چهارده سالگی قرار دارند. - -61% از تجاوزات به دختران کمتر از هیجده سال صورت می گیرد. - -29% از حالت های تجاوز به بچه های کمتر از یازده سال صورت گرفته است


Tags: