آخرینِ فرستادگان
"من یکی از کسانی هستم که در برابر عظمت محمد پیغمبر حیران شده ام. آن که خداوند او را اختیار نمود تا آخرین رسالت به دست او باشد و خودش هم آخرین پیغمبر باشد"

Related Posts


Subscribe