آخرینِ فرستادگان

آخرینِ فرستادگان
"من یکی از کسانی هستم که در برابر عظمت محمد پیغمبر حیران شده ام. آن که خداوند او را اختیار نمود تا آخرین رسالت به دست او باشد و خودش هم آخرین پیغمبر باشد"


Tags: