سدنی فیچر

quotes:
  • کتاب فراگیر
  • "قرآن کتاب تربیت و فرهنگ سازی است. و تمام آن چه در آن است, درباره واجبات و فرائض نیست. و فضایلی که مسلمانان بر آن تشویق می شوند, از جمله زیباترین فضائل و برترین آنها در میزان اخلاق هستند. و هدایت کتاب در نواهی آن آشکار می شود همان گونه که در اوامرش آشکار می شود"