ستانلی لین پول

quotes:
  • مسجد.. دانشگاه است
  • "تاهنوز مساجدی به مانند گذشته دانشگاه هستند؛ مساجد پر از طلاب دانش بود کسانی که انگیزه فراگیری آنان را گرد آورده بود و برای شوق شنیدن سخنان دانشمندان در باره دین و شریعت و فلسفه، پزشکی و ریاضیات گرد آمده بودند، و دانشمندان هم از انحای عالم می آمدند و با زبان عربی سخن می گفتند آنجا هر طالب علمی از هر نژادی مورد استقبال قرار می گرفت "


  • شور و شوق نسبت به فرهنگ
  • "هرگز در تاریخ تمدن جریانی زیباتر از آن شور و شوق ناگهانی برای فراگیری دانش که در انحای جهان اسلام روی داد بوجود نیامده است؛ گویی هر مسلمان از خلیفه گرفته تا صنعتگران ناگهان شوق فراگیری دانش و میل برای سفر برای آن در وجودشان لانه کرد، و این بهترین چیزی بود که اسلام از هر جهت ارایه کرد، طلاب دانش از هر جهت رو به سوی بغداد و پس از آن به سوی شهرهای دیگر گذاشتند شهرهایی که مرکز ادبیات و دانش بودند به مانند حرکت جدید در اروپا که دانشمندان و دانشجویان در پی دانش به هر سمت می روند، و البته آن حرکت از این جریان زیباتر بود"