رینیه گینو

quotes:
  • قرآن اعجاز گر
  • "من تمام آیاتی را که پیرامون دانش طبیعی هستند بررسی کرده ام و به این نتیجه رسیدم که تمامی این ایات با دانش جدید بشری مطابقت دارد. پس من به این باور قطعی رسیدم که آن چه محمد صلی الله علیه و سلم در بیش از هزار سال پیش آورده است دقیقا حق و درست است، پیش از این که در آن جا معلم یا مدرسی باشد، اگر متخصصین هر دانش آیات قرآنی را با آن چه دارند مقایسه کنند بدون تردید به حقانیت قرآن اعتراف می کنند البته اگر این بررسی از غرض ورزی خالی باشد"