رکس انگرام

quotes:
  • روح اسلام
  • " من براین باورم که اسلام دینی است که صلح و ـرتمش را بر دل ها وارد می کند، و به آدمی آرامش و راحت خیال و آسایش را در این زندگی الهام می کند، روح اسلام به روان من سرایت کرده است نعمت ایمان به قضاء الهی و بی توجه بودن به امور تاثیر گذار مادی در درد و لذت را احساس کرده ام