روز ماری هاو

quotes:
  • پاسخ های قانع کننده
  • "من در اسلام پاسخ قانع کننده در باره معضل روح و ماده را یافتم و دانستم که جسد به مانند روح بر گردن ما حقی دارد و نیازهای جسم در نظر اسلام همان غرایز طبیعی هستند که باید سیر شوند تا انسان بتواند قوی و پرکار و مولد زندگی کند اما اسلام برای اشباع این غرایز اصولی را پی ریزی کرده است تا این غرایز بر اساس پایه های سالم اشباع شوند و رضایت نفس و روان حاصل شود و به دستورهای اسلام پایبند شوند مثلا ازدواج در اسلام تنها راه مشروع اشباع غریزه جنسی است و نماز و روزه و عبادت و ایمان به خداوند دیگر وسایل اشباع جانب روحی انسان هستند و به این ترتیب توازنی که در زنگی کریمانه انسان لازم است محقق می شود"