ربعی بن عامر

quotes:
  • پیام ما
  • "همانا خداوند ما را برانگیخت تا هر کس را که خواست از بندگی بندگان به سوی بندگی الله و از سختی دنیا به فراخی آن و از ستم ادیان به عدل اسلام ببرد".