دلایل نبوت و رسالت

دلایل نبوت و رسالت

دلایل نبوت و رسالت

پیغمبران و رسولانی که خداوند برای بندگانش فرستاده است باید با دلایل و براهین آشکاری همراه باشند که درستی ادعای آنان را تایید کند تا بر این تاکید شود که آنها از رسولان و فرستادگان الله هستند؛ تا حجت بر مردم اقامه شود و آنان را هیچ عذری در نپذیرفتن و اطاعت نکردن از آنها نباشد، خدای بلند مرتبه می فرماید ‌{به‌ راستي‌ ‌که‌ رسولانمان‌ ‌را‌ ‌با‌ دلايل‌ روشن‌ فرستاديم‌ } [سوره حدید آیه 25]

معجزات

خداوند پیغمبران و رسولان را با آیات و معجزات تایید می کند که آنها عبارتند از: امور خارق العاده ای که بر خلاف قوانین و سنت های عادی هستی روی می دهند، اموری که بشر نمی تواند مانند آنها را بیاورد و از این نمونه معجزه موسی علیه السلام است وقتی که عصای او به اژدها بدل شد. خدای متعال می فرماید {و اي‌ موسي‌، چيست‌ ‌اين [‌که‌] ‌به‌ دست‌ راست‌ توست‌! (17)گفت‌: ‌اين چوبدست‌ ‌من‌ ‌است‌. ‌بر‌ ‌آن‌ تكيه‌ مي‌دهم‌ و ‌با‌ ‌آن‌ ‌براي‌ گوسفندانم‌ [برگ‌] مي‌ريزم‌ و ‌من‌ ‌به‌ ‌آن‌ حاجات‌ ديگر نيز دارم‌. (18)فرمود: اي‌ موسي‌، ‌آن‌ ‌را‌ بيفكن‌. (19)آن‌ گاه‌ ‌آن‌ ‌را‌ انداخت‌ ‌که‌ ناگهان‌ ‌آن‌ ماري‌ شد ‌که‌ مي‌شتافت‌ (20)فرمود: ‌آن‌ ‌را‌ بگير و مترس‌. ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ هيئت‌ نخستينش‌ ‌بر‌ خواهيم‌ گرداند (21)و دستت‌ ‌را‌ ‌به‌ پهلويت‌ پيوسته‌ بدار، ‌تا‌ ‌به‌ عنوان‌ نشانه‌اي‌ ديگر سفيد [و] بي‌ عيب‌ بيرون‌ آيد (22)[مي‌خواهيم‌] ‌که‌ ‌از‌ آيات‌ بزرگ‌ ‌خود‌ ‌به‌ تو بنمايانيم‌ (23)} [سوره طه آیه 23-17]

و معجزه عیسی علیه السلام شفا دادن کور و بیماری پیسی به دستور خداوند بود، خدای بلند مرتبه از زبان مریم بتول وقتی که به او مژده آمدن عیسی علیه السلام را داد، عنوان می کند ‌{گفت‌: پروردگارا، چگونه‌ ‌براي‌ ‌من‌ فرزندي‌ [خواهد] ‌بود‌، حال‌ آنكه‌ هيچ‌ بشري‌ ‌به‌ ‌من‌ دست‌ نرسانده‌ ‌است‌. فرمود: بدينسان‌. ‌خدا‌ ‌هر‌ چه‌ بخواهد، مي‌آفريند. چون‌ اراده انجام‌ كاري‌ كند، فقط ‌به‌ ‌او‌ مي‌گويد موجود شو، و [بي‌درنگ‌] موجود مي‌شود (47) و ‌به‌ ‌او‌ كتاب‌ و حكمت‌ و تورات‌ و انجيل‌ مي‌آموزد (48) و ‌او‌ ‌را‌ فرستاده‌اي‌ ‌به‌ سوي‌ بني‌ اسرائيل‌ [قرار مي‌دهد. ‌با‌ ‌اين‌ دعوت‌] ‌که‌: ‌من‌ ‌از‌ [جانب‌] پروردگارتان‌ نشانه‌اي‌ ‌براي‌ ‌شما‌ آورده‌ام‌. [‌تا‌ آنجا ‌که‌] ‌من‌ ‌براي‌ ‌شما‌ ‌از‌ گل‌ چون‌ شكل‌ پرنده‌ مي‌سازم‌، ‌آن‌ گاه‌ ‌در‌ ‌آن‌ مي‌دمم‌، و ‌به‌ حكم‌ الهي‌ پرنده‌ مي‌شود و ‌به‌ حكم‌ ‌خدا‌ كور مادر زاد و پيس‌ ‌را‌ بهبود مي‌بخشم‌ و مردگان‌ ‌را‌ زنده‌ مي‌كنم‌. و ‌به‌ ‌شما‌ ‌از‌ آنچه‌ مي‌خوريد و آنچه‌ ‌در‌ خانه‌هاي‌ ‌خود‌ ذخيره‌ مي‌كنيد، خبر مي‌دهم‌ و ‌اگر‌ مؤمن‌ باشيد ‌در‌ ‌اين [كار] ‌براي‌ ‌شما‌ نشانه‌اي‌ ‌است‌ (49) و تصديق‌ كننده توراتي‌ ‌که‌ پيش‌ ‌از‌ ‌من‌ ‌است‌ [فرستاده‌ شده‌ام‌] و [نيز آمده‌ام‌] ‌تا‌ برخي‌ ‌از‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌شما‌ حرام‌ ‌شده‌ ‌بود‌، حلال‌ گردانم‌ و نشانه‌اي‌ ‌از‌ [جانب‌] پروردگارتان‌ ‌براي‌ ‌شما‌ آورده‌ام‌. ‌پس‌ ‌از‌ ‌خدا‌ پروا بداريد و ‌از‌ ‌من‌ فرمان‌ بريد (50)بي‌ گمان‌ خداوند پروردگار ‌من‌ و پروردگار شماست‌، ‌پس‌ ‌او‌ ‌را‌ پرستش‌ كنيد. ‌اين ‌است‌ راه‌ راست‌ (51)} [سوره آل عمران آیه 51-47]

و معجزه بزرگ محمد صلی الله علیه و سلم قرآن بزرگ است. با وجود اینکه او درس ناخوانده بوده و قادر به خواندن و نوشتن نبود. خدای بلند مرتبه می فرماید {بگو: ‌اگر‌ انس‌ و جن‌ گرد آيند ‌بر‌ آنكه‌ مانند ‌اين قرآن‌ آورند، هرگز نمي‌توانند مانندش‌ آورند و ‌اگر‌ چه‌ برخي‌ ‌از‌ آنان‌ ياور برخي‌ [ديگر] باشند (88) و ‌به‌ راستي‌ ‌در‌ ‌اين‌ قرآن‌ ‌از‌ ‌هر‌ مثلي‌ ‌براي‌ مردم‌ گونه‌ گون‌ بيان‌ كرديم‌ ‌که‌ بيشتر مردم‌ جز ناسپاسي‌ ‌را‌ نپذيرفتند (89)} [سوره اسراء آیه 86-88]

$Etienne_Denier.jpg*

ابتین دینیه

نقاش و اندیشمند فرانسوی
معجزه جاوید
“ معجزات پیامبران پیش از محمد؛ در حقیقت معجزاتی وقت دار بودند در حالی که می توانیم قرآن را یک معجزه جاوید بنامیم؛ زیرا تاثیر آن همیشه و مستمر است و برای هر مومن آسان است که در هر جا و هر زمان با خواندن آن، اعجازاش را مشاهده کند و در بررسی این معجزه سبب انتشار گسترده اسلام را می توانیم بیابیم. انتشاری که اروپائیان سبب آن را درک نمی کنند زیرا آنان قرآن را درک نمی کنند و یا اینکه فقط قرآن را به واسطه ترجمه های بی روح درک کرده اند، ترجمه هایی که دقیق هم نیستند".

و دیگر معجزات پیغمبران و رسولان، با مطالعه آیات و معجزاتی که خداوند به پیامبران داده است مشاهده می کنیم که زیر سه بحث می گنجند: دانش، قدرت، غنا و بی نیازی و ثروت، خبر دادن از اخبار غیب گذشته و آینده، مانند آن چه عیسی علیه السلام خبر می داد به آن چه قومش می خورند و در خانه ذخیره می کنند و خبر دادن رسول ما به اخبار امت های گذشته و اخبار فتنه ها و علایم روز قیامت که در آینده ظاهر خواهند شد. تمام این موارد زیر عنوان علم و دانش گرد می آیند، بدل شدن عصا به اژدها، علاج کور مادر زاد و مرض پیسی، زنده کردن مردگان و حفاظت خداوند متعال از رسولش محمد صلی الله علیه و سلم، زیر عنوان قدرت قرار می گیرند و همچنین حمایت از او در برابر کسانی که به او قصد بدی را نموده اند ، خدای بلند مرتبه می فرماید {اي‌ ‌رسول‌، برسان‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌از‌ [جانب‌] پروردگارت‌ ‌به‌ سوي‌ تو فرو فرستاده‌ ‌شده‌ ‌است‌ و ‌اگر‌ [‌اين كار ‌را‌] نكني‌، رسالتش‌ ‌را‌ نرسانده‌اي‌. و خداوند تو ‌را‌ ‌از‌ [شرّ] مردم‌ حفظ مي‌كند. خداوند گروه‌ كافران‌ ‌را‌ هدايت‌ نمي‌كند } [سوره مائده آیه 67]

این امور سه گانه: یعنی علم، قدرت و غنا که مرجع معجزات هستند، به شکل کمال یافته فقط می تواند از طرف خداوند باشد.

مژده دهی به آمدن پیغمبران و رسولان

از جمله صدق نبوت، بشارت پیغمبران گذشته به پیغمبران بعد از خود است . خداوند از تمام پیامبران عهد و پیمان گرفته است که اگر محمد در زمان شما ظهور کرد به او ایمان بیاورید. خدای بلند مرتبه می فرماید {و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ خداوند ‌از‌ پيامبران‌ پيمان‌ گرفت‌ ‌که‌ چون‌ كتاب‌ و حكمت‌ ‌به‌ ‌شما‌ دادم‌، و پيامبري‌ تصديق‌ كننده آنچه‌ [‌از‌ كتابهاي‌ آسماني‌ ‌که‌] ‌با‌ شماست‌ ‌به‌ سويتان‌ آيد. بايد ‌به‌ ‌او‌ ايمان‌ آوريد و ‌او‌ ‌را‌ ياري‌ دهيد. فرمود: آيا اقرار كرديد و عهد مرا ‌بر‌ ‌اين امر پذيرفتيد! گفتند: اقرار كرديم‌. فرمود: گواه‌ باشيد و ‌من‌ [نيز] ‌با‌ ‌شما‌ ‌از‌ گواهانم‌ } [سوره آل عمران آیه 81]

بررسی زندگی آنان

پیغمبران و رسولان با مردم قوم خود همزیستی کرده و با آنان معاشرت داشتند و به این ترتیب برای مردم ممکن می شد که اخلاق و رفتار آنان را بشناسند و راستی آنها را درک کنند، آن گاه که مریم پاک دامن و پیغمبر خدا عیسی علیهما السلام را تهمت زدند، خداوند متعال راستی کردار آنها را ظاهر ساخت. خدای بلند مرتبه می فرماید {آن‌ گاه‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌بر‌ داشته‌، ‌به‌ نزد قومش‌ آورد. گفتند: اي‌ مريم‌ ‌به‌ راستي‌ كاري‌ [بس‌] زشت‌ ‌در‌ ميان‌ آورده‌اي‌ (27)اي‌ خواهر هارون‌، پدرت‌ مرد بدي‌ نبود و مادرت‌ [نيز] نابكار نبود (28)آن‌ گاه‌ [مريم‌] ‌به‌ ‌آن‌ [كودك‌] اشاره‌ كرد. گفتند: ‌با‌ كسي‌ ‌که‌ كودكي‌ ‌است‌ ‌در‌ گهواره‌، چگونه‌ سخن‌ بگوييم‌! (29)[عيسي‌] ‌گفت‌: ‌من‌ بنده ‌خدا‌ هستم‌. ‌به‌ ‌من‌ كتاب‌ [آسماني‌] داده‌ و مرا پيامبر گردانيده‌ ‌است‌ (30) و مرا ‌هر‌ جا ‌که‌ باشم‌ خجسته‌ داشته‌ ‌است‌ و مرا ‌تا‌ ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ زنده‌ باشم‌ ‌به‌ نماز و زكات‌ سفارش‌ كرده‌ ‌است‌ (31) و [مرا] ‌به‌ مادرم‌ نيكوكار [ساخته‌] و مرا گردنكش‌ [و] نگون‌ بخت‌ قرار نداده‌ ‌است‌ (32) و روزي‌ ‌که‌ ‌به‌ دنيا آمدم‌ و روزي‌ ‌که‌ بميرم‌ و روزي‌ ‌که‌ زنده‌ ‌بر‌ انگيخته‌ شوم‌، ‌بر‌ ‌من‌ درود باد (33)} [سوره مریم آیه 33-27].

$Leitner.jpg*

لایتنر

شرق شناس انگلیسی
مسیحیت راستین
"آئین مسیحیت که محمد خواست آن را به سرچشمه پاکش برگرداند. همان گونه که مسیح بشارت داده بود با تعالیم سری که پولس انتشار داده بود و با سایر انحرافاتی که پیروان مسیحیت منتشر ساخته اند؛ مخالف است، امید و آرزوی محمد آن بود که آئین ابراهیم خاص به یک قوم نباشد بلکه برکت و خیر آن به تمام بشریت برسد. و دین محمد واسطه ارشاد و راهنمایی ملیون ها انسان شد انسان هایی که اگر این آئین نمی بود در وحشی گری و بی فرهنگی غرق بوده و هرگز به این برادری که در دین محمد است نمی رسیدند".

و این چنین عیسی علیه السلام در گهواره سخن گفت. قریش پیش از رسالت به محمد صلی الله علیه و سلم صادق امین لقب می دادند و این به خاطر راستگویی و امانتداری او بود و قرآن کریم به این موضوع اشاره داشته است؛ تا برای صدق و راستی او دلیل بیاورد زیرا شخصیت و رفتار عملی او بزرگترین دلیل بر آن است. خدای بلند مرتبه می فرماید {بگو: ‌اگر‌ خداوند مي‌خواست‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌شما‌ نمي‌خواندم‌ و خداوند ‌شما‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ آگاه‌ نمي‌نمود. ‌به‌ راستي‌ ‌که‌ پيش‌ ‌از‌ ‌آن‌ عمري‌ ‌در‌ ميان‌ ‌شما‌ مانده‌ام‌. آيا خرد نمي‌ورزيد! } [سوره یونس آیه 16].

هماهنگی در اصول

از جمله دلایل نبوت آن است که دعوت رسول در اصول خود با اصول دعوت دیگر پیامبران یکی باشد، دعوت پیامبران به سوی توحید و یکتا پرستی بوده است . زیرا این هدفی است که خداوند برای آن بشر را آفریده و پیغمبران نیز به همین سبب فرستاده شده اند، خدای بلند مرتبه می فرماید {و هيچ‌ رسولي‌ ‌را‌ پيش‌ ‌از‌ تو نفرستاديم‌ مگر آنكه‌ ‌به‌ ‌او‌ وحي‌ مي‌كرديم‌ ‌که‌ معبود [راستيني‌] جز ‌من‌ نيست‌، ‌پس‌ مرا بپرستيد } [سوره انبیاء آیه 25].

و می فرماید {و ‌از‌ [وضع‌ و حال‌] كساني‌ ‌از‌ رسولانمان‌ بپرس‌ ‌که‌ پيش‌ ‌از‌ تو فرستاديم‌. آيا جز [خداوند] رحمان‌ معبوداني‌ قرار داديم‌ ‌که‌ پرستش‌ شوند! }[ سوره زخرف آیه 45].

و می فرماید {و ‌به‌ يقين‌ ‌در‌ [ميان‌] ‌هر‌ امتي‌ رسولي‌ ‌را‌ ‌بر‌ انگيختيم‌، [‌با‌ ‌اين دعوت‌] ‌که‌: خداوند ‌را‌ بندگي‌ كنيد و ‌از‌ طاغوت‌ بپرهيزيد. ‌از‌ ‌ايشان‌ كسي‌ ‌بود‌ ‌که‌ خداوند [‌او‌ ‌را‌] هدايت‌ كرد و ‌از‌ آنان‌ كسي‌ ‌بود‌ ‌که‌ گمراهي‌ ‌بر‌ ‌او‌ محقق‌ گشت‌. ‌پس‌ ‌در‌ زمين‌ بگرديد، ‌آن‌ گاه‌ بنگريد، سرانجام‌ تكذيب‌ كنندگان‌ چگونه‌ شد } [سوره نحل آیه 36]

$Rom_Landau.jpg*

روم لاندو

پیکر تراش و منتقد انگلیسی
گواهی حق
"محمد هرگز در هیچ روزی صفات الوهیت و یا داشتن نیرویی خارق العاده را به خود نسبت نداد و حتی برعکس او بسیار حریص بود که همیشه اظهار کند که او فقط رسولی است که خداوند برای رسانیدن وحی به مردم برگزیده است"

و محمد صلی الله علیه و سلم به این امر دعوت نمود. رسول به مانند دیگر مردم انسان و بشر است و فقط با وحی برتری داده شده است. خدای بلند مرتبه می فرماید {بگو: ‌من‌ فقط بشري‌ مانند ‌شما‌ هستم‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌من‌ وحي‌ مي‌شود ‌که‌ معبودتان‌، معبودي‌ يكتاست‌. ‌پس‌ كسي‌ ‌که‌ ‌به‌ لقاي‌ پروردگارش‌ اميدوار ‌است‌ بايد ‌که‌ كار پسنديده‌اي‌ انجام‌ دهد و ‌در‌ پرستش‌ پروردگارش‌ كسي‌ ‌را‌ شريك‌ نياورد }[سوره کهف آیه 110]

او به پادشاهی یا ریاست خود، فرا نمی خواند، خدای بلند مرتبه می فرماید {بگو: نمي‌گويم‌ ‌که‌ خزائن‌ ‌خدا‌ نزد ‌من‌ ‌است‌ و [نمي‌گويم‌] ‌که‌ غيب‌ مي‌دانم‌ و ‌به‌ ‌شما‌ نمي‌گويم‌ ‌که‌ ‌من‌ فرشته‌ام‌، جز ‌از‌ آنچه‌ ‌به‌ ‌من‌ وحي‌ مي‌شود، پيروي‌ نمي‌كنم‌. و بگو: آيا نابينا و بينا يكسان‌ مي‌شود! آيا انديشه‌ نمي‌كنيد! } [سوره انعام آیه 50].

$Eveleen kobold.jpg*

ایولن کوبولد

اشراف زاده انگلیسی
اخلاص برای خداوند
"با وجو اینکه محمد سرور و آقای جزیرة العرب بود اما هرگز به القاب دل نبسته و به استفاده از آنها فکر نکرد بلکه همیشه به این اکتفا می کرد که او فرستاده خدا و خدمتگذار مسلمانان است، او خودش خانه اش را تمیز نموده و کفشش را تعمیر می کرد، به مانند باد روان ؛ بخشنده و بزرگوار بود و هرگز آدم فقیر و درمانده ای از او تقاضای چیزی نمی کرد مگر اینکه او را بهرمند می ساخت. اگر چه در بیشتر اوقات چیز کافی نداشت"

و از مردم برای دعوتش پاداشی درخواست نمی کند. خدای بلند مرتبه از پیغمبرانش" نوح و هود و صالح و لوط و شعیب " خبر می دهد که آنان خطاب به قوم شان گفتند {و ‌بر‌ [تبليغ‌] ‌آن‌ [رسالت‌] مزدي‌ ‌از‌ ‌شما‌ نمي‌طلبم‌ و پاداش‌ ‌من‌ جز ‌بر‌ [عهده‌] پروردگار جهانيان‌ نيست‌ }[ سوره شعراء آیات 106،127،145،164،180]

و محمد صلی الله علیه و سلم خطاب به قومش فرمود: {[اي‌ پيامبر] بگو: ‌بر‌ [رساندن‌] قرآن‌ مزدي‌ ‌از‌ ‌شما‌ درخواست‌ نمي‌كنم‌ و ‌از‌ متكلّفان‌ [نيز] نيستم‌ }[سوره ص آیه 86]

یاری خداوند و تایید او

$Henry_Serouya.jpg*

هنری سیرویا

مستشرق فرانسوی
من انسانی مانند شما هستم
"واقعا محمد یک شخصیت تاریخی است، اگر او نمی بود اسلام گسترش نمی یافت، او لحظه ای در این درنگ نکرد که او انسانی مانند دیگران بوده و سرانجام او مرگ است و او از خداوند درخواست گذشت و مغفرت را دارد و پیش از وفات خواست تا وجدان خود را از هر لغزش و اشتباهی که احتمالا مرتکب شده است پاک کند، پس بر منبر بالا رفته و مسلمانان را مورد خطاب قرار داد: ای مردم اگر من کسی را زده ام بیاید و قصاص خود را از من بگیرد و یا اگر مال کسی را برداشته ام بیاید و مال خود را پس بگیرد"

همچنین از دلایل راستی پیغمبران و رسولان یاری خداوند به آنان و حفاظت از آنان است؛ چطور می توان ادعا کرد که کسی پیغمبر و یا رسول است در حالی که او در ادعایش دروغگو باشد اما خداوند یاری او را بر عهده بگیرد و او را حفظ و تایید کند و دعوتش را گسترش دهد و بالاتر از این عذابش را بر او نازل نکند!! خدای بلند مرتبه می فرماید {و چيزي‌ ‌را‌ ‌که‌ زبانتان‌ ‌به‌ دروغ‌ بيان‌ مي‌كند، مگوييد ‌اين حلال‌ و ‌آن‌ حرام‌ ‌است‌ ‌تا‌ ‌بر‌ خداوند دروغ‌ ببنديد. بي‌ گمان‌ آنان‌ ‌که‌ ‌بر‌ خداوند دروغ‌ مي‌بندند، رستگار نمي‌شوند }[سوره نحل آیه 116]

و خدای فرماید{و ‌اگر‌ سخناني‌ ‌بر‌ ‌ما ‌بر‌ مي‌بست‌ (44)بي‌ گمان‌ ‌از‌ ‌او‌ ‌به‌ سختي‌ انتقام‌ مي‌گرفتيم‌ (45)سپس‌ بند دلش‌ ‌را‌ مي‌گسستيم‌ }[سوره حاقه 46-44 ]؛
Tags: