اصول دعوت پیامبران

اصول دعوت پیامبران

اصول دعوت پیامبران

اصول واحد

دعوت تمام پیغمبران و رسولان بر یک سری اصول استوار است. اصول دعوت پیغمبران یکسان است. خدای بلند مرتبه می فرماید {از‌ دين‌ آنچه‌ ‌که‌ نوح‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ فرمان‌ داده‌ ‌بود‌ و آنچه‌ ‌که‌ ‌به‌ تو وحي‌ كرده‌ايم‌ و آنچه‌ ‌که‌ ابراهيم‌ و موسي‌ و عيسي‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ فرمان‌ داده‌ بوديم‌ برايتان‌ مقرّر داشت‌ [‌با‌ ‌اين مضمون‌] ‌که‌: دين‌ ‌را‌ ‌بر‌ پا داريد و ‌در‌ ‌آن‌ اختلاف‌ نورزيد. }[شوری آیه 13].

و به همین سبب دین پیغمبران یکی است. همان گونه که خداوند متعال می فرماید {[گفتيم‌:] اي‌ رسولان‌، ‌از‌ [خوراكيهاي‌] پاكيزه‌ بخوريد و كار شايسته‌ انجام‌ دهيد. ‌به‌ راستي‌ ‌که‌ ‌من‌ ‌به‌ آنچه‌ مي‌كنيد دانا هستم‌ (51) و ‌اين‌ ‌است‌ امّتتان‌ ‌که‌ امّتي‌ يگانه‌ ‌است‌ و ‌من‌ پروردگارتان‌ هستم‌، ‌پس‌ ‌از‌ ‌من‌ پروا بداريد (52)}[سوره مومنون آیه52-51]

اگر چه قوانین و شریعت آنها متفاوت باشد. خدای فرماید { ‌براي‌ ‌هر‌ يك‌ ‌از‌ ‌شما‌ شريعت‌ و راهي‌ قرار داده‌ايم‌. }[ سوره مائده آیه 48]

اگر آن قوانین و شریعت بر خلاف اصول باشد از حکمت و مصلحت و رحمت بیرون است. بلکه محال است که یکی بر خلاف اصول خود قانونی بیاورد. خدای بلند مرتبه می فرماید {و ‌اگر‌ حق‌ّ ‌از‌ خواسته‌هايشان‌ پيروي‌ مي‌كرد، آسمانها و زمين‌ و ‌هر‌ ‌آن‌ كس‌ ‌که‌ ‌در‌ آنهاست‌، تباه‌ مي‌شدند.}[سوره مومنون آیه 71]

ایمان و توحید

و از جمله امور یکسان در میان رسولان و رسالت آنها:

ایمان به خداوند متعال و فرشتگان و کتاب های او و پیامبران او و روز بازپسین و تقدیر خوب وبد است. خدای بلند مرتبه می فرماید {آيا نينديشيده‌اي‌ ‌به‌ [حال‌] كسي‌ ‌که‌ ‌با‌ ابراهيم‌ درباره پروردگارش‌، [‌از‌ غرور] آنكه‌ ‌خدا‌ ‌به‌ ‌او‌ فرمانروايي‌ داد، مخاصمه‌ كرد! ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ ابراهيم‌ ‌گفت‌: پروردگار ‌من‌ كسي‌ ‌است‌ ‌که‌ زنده‌ مي‌كند و مي‌ميراند، ‌گفت‌: ‌من‌ [نيز] زنده‌ مي‌كنم‌ و مي‌ميرانم‌. ابراهيم‌ ‌گفت‌: ‌به‌ راستي‌ ‌خدا‌ آفتاب‌ ‌را‌ ‌از‌ مشرق‌ [‌بر‌] مي‌آورد، ‌پس‌ [‌اگر‌ راست‌ مي‌گويي‌] تو ‌آن‌ ‌را‌ ‌از‌ مغرب‌ [‌بر‌] آور. ‌در‌ نتيجه‌ كسي‌ ‌که‌ كفر ورزيده‌ ‌بود‌، مبهوت‌ شد و خداوند گروه‌ ستمكاران‌ ‌را‌ هدايت‌ نمي‌كند }[ سوره بقره آیه 285]

دستور به پرستش خدای یکتای بی شریک و تنزیه و بیان پاکی او از همسر و فرزند و شریک و مانند و شبیه و از پرستش بت ها و مجسمه ها، خدای بلند مرتبه می فرماید {و هيچ‌ رسولي‌ ‌را‌ پيش‌ ‌از‌ تو نفرستاديم‌ مگر آنكه‌ ‌به‌ ‌او‌ وحي‌ مي‌كرديم‌ ‌که‌ معبود [راستيني‌] جز ‌من‌ نيست‌، ‌پس‌ مرا بپرستيد }[سوره انبیاء آیه 25]

و همچنین است پیروی از راه او و پیروی نکردن از راههای مخالف آن و دستور وفای به عهد و رعایت کیل و وزن، نیکی به پدر و مادر، عدل در میان مردم، راستی در قول و عمل، حرام بودن کارهای زشت پنهان و آشکار، گناه و تجاوز ظالمانه، حرام بودن کشتن فرزندان و حرام بودن کشتن هر کس مگر به حق و نهی از ربا و خوردن مال یتیم و نهی از ریخت و پاش و تکبر و خوردن اموال مردم به باطل.

ایمان به روز بازپسین: هر انسان به طور قطعی می داند که روزی خواهد مرد. اما سرانجام او بعد از مرگ چه خواهد شد؟ آیا او آنجا رستگار و خوشبخت خواهد شد و یا اینکه نگون سار و بدبخت می شود؟ تمام پیغمبران و رسولان به قوم خود این پیام را رسانده اند که آن ها بعد از مرگ برانگیخته می شوند و پاداش یا سزای کارهای خود را دریافت خواهند کرد. اگر نتیجه کارهای آنان خوب باشد پاداش نیک و الا سزای کارهای بد خود را خواهند دید و این موضوع یعنی برانگیخته شدن و حساب گرفتن را عقل های سالم اثبات و ادیان الهی آن را تایید می کنند، همانا خالق، قادر، علیم و حکیم پاک و منزه است از آن که بندگان را بیهوده بیافریند و آنان را بی هدف بگذارد. خدای والا مقام می فرماید: {و آسمان‌ و زمين‌ و آنچه‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌بين‌ آنهاست‌ بيهوده‌ نيافريديم‌. ‌اين پندار كافران‌ ‌است‌. ‌پس‌ واي‌ ‌به‌ حال‌ كافران‌ ‌از‌ آتش‌ [دوزخ‌] } [سوره ص آیه 27]

او مخلوقات را برای حکمتی بزرگ و هدفی عظیم آفریده است، {و جن‌ّ و انس‌ ‌را‌ جز ‌براي‌ آنكه‌ مرا بندگي‌ كنند نيافريده‌ام‌ }[سوره ذاریات آیه 56]

این خدای حکیم را نشاید که نزد او اطاعت کنندگان و نافرمانان یکسان باشند. خدای بلند مرتبه می فرماید {آيا آنان‌ ‌را‌ ‌که‌ ايمان‌ آورده‌اند و كارهاي‌ شايسته‌ كرده‌اند مانند تباهي‌ كنندگان‌ ‌در‌ زمين‌ مي‌گردانيم‌! آيا پرهيزگاران‌ ‌را‌ مانند بدكاران‌ قرار مي‌دهيم‌! } [سوره ص آیه 28]

به همین خاطر لازمه حکمت و قدرت عظیم او آن است که بندگان را در روز قیامت برانگیزد تا هر انسان را پاداش کردارش بدهد نیکوکار پاداش نیکی ها و گنه کار سزای بدی های خود را دریافت کند. خدای بلند مرتبه می فرماید {بازگشت‌ همگي‌ ‌شما‌ ‌به‌ سوي‌ اوست‌. خداوند ‌به‌ وعده راستين‌ [وعده‌ نموده‌ ‌است‌]. ‌او‌ آفرينش‌ [هستي‌] ‌را‌ آغاز مي‌كند، سپس‌ ‌آن‌ ‌را‌ باز مي‌گرداند ‌تا‌ آنان‌ ‌را‌ ‌که‌ ايمان‌ آورده‌اند و كردار شايسته‌ كرده‌اند ‌به‌ داد، پاداش‌ دهد. و آنان‌ ‌که‌ كافر شده‌اند ‌به‌ [سزاي‌] آنكه‌ كفر مي‌ورزيدند، نوشيدني‌اي‌ ‌از‌ آب‌ گرم‌ و عذابي‌ دردناك‌ [‌در‌ پيش‌] دارند} [سوره یونس آیه 4]

$Debora Botter.jpg*

دیبورا پوتر

روزنامه نگار امریکایی
اصل پرهیزگاری
"اسلام دین تازه ای نیست که ساخته محمد باشد، وقتی که این دین بعد از ششصد سال از گذشت مسیحییت و عروج عیسی به آسمان در زمین منشر شد، آن فقط نزول دوباره وحیی بود که در ادیان آسمانی پیشین متجسم بود و آن را به اصل پاک و صاف خودش بازگرداند. تمام پیغمبرانی که خداوند آنها را فرستاده بود مسلمان بودند و رسالت آنها همیشه یک چیز بوده است".

زنده کردن بشر و حساب گرفتن از او بعد از مرگ بسیار ساده است آیااو کسی نیست که آسمان ها و زمین را آفریده است؟ وقتی که او هستی را بی نقشه قبلی آفریده است آیا او براعاده آفرینش توانا نیست؟ خدای بلند مرتبه می فرماید {آيا نينديشيده‌اند خدايي‌ ‌که‌ آسمانها و زمين‌ ‌را‌ آفريده‌ ‌است‌ و ‌در‌ آفرينش‌ ‌آنها‌ درمانده‌ نشده‌، تواناست‌ ‌بر‌ آنكه‌ مردگان‌ ‌را‌ زنده‌ كند! آري‌ [درست‌ ‌است‌] ‌او‌ ‌بر‌ ‌هر‌ كاري‌ تواناست‌. } [سوره احقاف آیه 33]

و خدای فرماید {آيا كسي‌ ‌که‌ آسمانها و زمين‌ ‌را‌ آفريده‌ ‌است‌ توانا نيست‌ ‌بر‌ آنكه‌ مانند ‌آنها‌ بيافريند! چرا. و هموست‌ آفريننده دانا } [سوره یس آیه 81]

آن که توانست آفرینش را آغاز کند بر اعاده و باز آفرینی آن تواناتر است. خدای بلند مرتبه می فرماید {و اوست‌ كسي‌ ‌که‌ آفرينش‌ ‌را‌ آغاز مي‌كند، سپس‌ ‌آن‌ ‌را‌ باز مي‌گرداند و ‌آن‌ [باز گرداندن‌] ‌بر‌ ‌او‌ آسانتر ‌است‌ و وصف‌ والاتر ‌در‌ آسمانها و زمين‌ ‌از‌ ‌آن‌ اوست‌. و ‌او‌ پيروزمند فرزانه‌ ‌است‌ }[ سوره روم آیه 27]

بلکه زنده کردن مردگان در همین دنیا به امر خداوند در جلوی ابراهیم علیه السلام روی داد. خدای بلند مرتبه می فرماید {و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ ابراهيم‌ ‌گفت‌: پروردگارا، ‌به‌ ‌من‌ بنما چگونه‌ مردگان‌ ‌را‌ زنده‌ مي‌كني‌! [خداوند] فرمود: آيا ايمان‌ نياورده‌اي‌! ‌گفت‌: چرا. ولي‌ [مي‌خواهم‌] ‌تا‌ دلم‌ آرام‌ گيرد. [خداوند] فرمود: ‌پس‌ چهار [مرغ‌] ‌از‌ پرندگان‌ برگير، ‌آن‌ گاه‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌در‌ نزد ‌خود‌ [ريزه‌ ريزه‌ كن‌ و] ‌به‌ ‌هم‌ آميز، سپس‌ ‌بر‌ [بلنداي‌] ‌هر‌ كوهي‌ بخشي‌ ‌از‌ ‌آنها‌ ‌را‌ بگذار، ‌آن‌ گاه‌ ‌آنها‌ ‌را‌ فراخوان‌، ‌تا‌ شتابان‌ ‌به‌ سوي‌ تو آيند. و بدانكه‌ خداوند پيروزمند فرزانه‌ ‌است‌ } [سوره بقره آیه 260]

$Dr._Laura_VecciaVaglieri.jpg*

لورا فیشیا فاگلیری

شرق شناس ایتالیایی
توحید راستین
"محمد آن رسول عربی با صدایی که نشانه ارتباط عمیق به خدایش بود دعوت را آغاز کرد بت پرستان و پیروان مسیحیت و یهودیت تحریف شده را به خالص ترین عقیده توحید فراخواند و به این رضایت داد تا با برخی از گرایش های عقب مانده بشری که به شرک به پروردگار باور داشتند، وارد کارزار آشکار شود"

و همچنین به دست عیسی علیه السلام و به دستور خداوند این امر انجام پذیرفت. خدای بلند مرتبه می فرماید ‌{آن‌ گاه‌ ‌که‌ خداوند مي‌فرمايد: اي‌ عيسي‌ فرزند مريم‌، نعمت‌ مرا ‌بر‌ خويش‌ و ‌بر‌ مادرت‌، ياد كن‌. ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ تو ‌را‌ ‌به‌ روح‌ القدس‌ توان‌ دادم‌. ‌با‌ مردم‌ ‌در‌ گهواره‌ [‌به‌ اعجاز] و ‌در‌ ميانسالي‌ [‌به‌ وحي‌] سخن‌ مي‌گفتي‌ و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ ‌به‌ تو كتاب‌ و حكمت‌ و تورات‌ و انجيل‌ آموختم‌. و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ ‌به‌ حكم‌ ‌من‌ ‌از‌ گل‌ مانند شكل‌ پرنده‌ مي‌ساختي‌، سپس‌ ‌در‌ ‌آن‌ مي‌دميدي‌، ‌آن‌ گاه‌ ‌به‌ حكم‌ ‌من‌ [‌به‌] پرنده‌اي‌ [تبديل‌] مي‌شد و كور مادرزاد و پيس‌ ‌را‌ ‌به‌ حكم‌ ‌من‌ شفا مي‌دادي‌. و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ مردگان‌ ‌را‌ ‌به‌ حكم‌ ‌من‌ [زنده‌ ‌از‌ گور] بيرون‌ مي‌آوردي‌، و چون‌ [شرّ] بني‌ اسرائيل‌ ‌را‌ هنگامي‌ ‌که‌ برايشان‌ معجزه‌ها آوردي‌ ‌از‌ تو باز داشتم‌. ‌پس‌ كافرانشان‌ گفتند: ‌اينکه‌ جز سحري‌ آشكار [چيزي‌ ديگر] نيست‌ } [سوره مائده آیه 110].
Tags: