همه مردم در پی خوشبختی اند، اما مسیر آن کجاست؟

همه مردم در پی خوشبختی اند، اما مسیر آن کجاست؟

همه مردم در پی خوشبختی اند، اما مسیر آن کجاست؟

بر یک مقصد متفق اند

$Benjamin_Disraeli.jpg*

بنیامین دیزرائیلی

نخست وزیر سابق بریتانیا
خوشبختی در برابر یک عمل است
"گاهی کاری را انجام می دهی اما باعث خوشبختی تو نمی شود اما خوشبختی بدون انجام کار، حاصل نمی شود"

به طور عموم همه مردم در پی رسیدن به خوشبختی هستند. با وجود اختلاف در مذهب و نژاد، سبک زندگی و اصول آن، اهداف و مقاصد ، اما همگی در یک هدف اتفاق نظر دارند ؛ همه آنان در پی خوشبختی و آرامش هستند.

اگر از هر انسانی بپرسی: چرا چنین، یا چنان می کنی؟ خواهد گفت: من در پی خوشبختی هستم!! فرقی نمی کند که این را با همین کلمات یا با همین معنی ابراز کند یا به مدلول و حقیقت آن.

خوشبختی چیست؟

خوشبختی چیست و چگونه به آن دست می یابیم؟

$Tolstoy.jpg*

تولستوی

نویسنده روسی
خوشبختی نزدیک ترین چیزی است که می تواند پیش ما باشد
"همانا ما در پی خوشبختی هستیم در حالی که آن بسیار نزدیک ماست همانسان که گاهی به دنبال عینک خود می گردیم در حالی که بر روی چشمانمان است"

خوشبختی احساس همیشگی آرامش، سرور، شادی و شادمانی است. این احساس رضایت بخش نتیجه سه چیز است: آرامش درون، آسایش در زندگی و اطمینان به سرانجام نیکو.

سه پرسش اساسی که خوشبختی انسان به دانستن پاسخ آن وابسته است و آدمی از همان آغاز حیات در پی یافتن آنهاست و با بزرگ شدن او بزرگ می شوند،عبارتند از:

صاحب این هستی و گرداننده آن کیست؟

$Lewis_Carroll.jpg*

لویس کارول

دانشمند ریاضی
راهها بسیار متعدد و فراوان اند و خداوند یکتاست
"اگر نمی دانی تو به کجا می روی پس هر راهی تو را به آنجا می برد"

من کیستم؟ از کجا آمده ام؟ چرا آمده ام؟ و به کجا می روم؟

هر چه آگاهی انسان نسبت به خود و زندگی اش افزایش یابد، پافشاری این پرسش ها در درون آدمی افزایش می یابد و آرامش و خوشبختی مشروط به یافتن پاسخ این پرسش ها است .
Tags: