دیوید هیوم

quotes:
  • دلایل خود را بیاورید
  • " حکیم کسی است که ایمانش را بر اساس دلایل و براهین استوار کرده باشد".