دیبورا بوتر

quotes:
  • بزرگداشت انسان توسط خداوند
  • "اسلام را که قانون الله است به شکل واضح در طبیعت پیرامون خود مشاهده می کنیم:تنها به دستور خداوند کوه ها و دریاها و ستارگان و سیارگان در مسیر خود روان هستند، آنها فرمانبردار امر و دستور الله، خالق آنها هستند.و همه ذرات این هستی این چنین هستند- حتی جمادات- اما انسان از این قاعده مستثنی است: خداوند به او آزادی و اختیار داده است، او می تواند تسلیم دستور و امر خداوند شود یا اینکه برای خود قانونی درست کند و بر همان دینی که به آن راضی است حرکت کند، و متاسفانه در بیشتر اوقات انسان راه دوم را اختیار نموده است".


  • از دلایل پیامبری
  • "محمد آن مرد درس ناخوانده که در یک محیط جاهلی بزرگ شده بود، چگونه توانست تا آیات و معجزات این هستی را آن چنان که قرآن توصیف می کند بشناسد، مواردی که حتی دانش جدید تا به امروز سعی می کند تا آنها را کشف کند؟ پس حتما باید این کلام، کلام خدای عز و جل باشد".


  • اصل پرهیزگاری
  • "اسلام دین تازه ای نیست که ساخته محمد باشد، وقتی که این دین بعد از ششصد سال از گذشت مسیحییت و عروج عیسی به آسمان در زمین منشر شد، آن فقط نزول دوباره وحیی بود که در ادیان آسمانی پیشین متجسم بود و آن را به اصل پاک و صاف خودش بازگرداند. تمام پیغمبرانی که خداوند آنها را فرستاده بود مسلمان بودند و رسالت آنها همیشه یک چیز بوده است".


  • کلام خداوند
  • "هنگامی که خواندن قرآن را به اتمام رساندم یک احساس مرا فرا گرفت مبنی بر اینکه این حق است و در برگیرنده پاسخ های کامل و قانع کننده در باره موضوع آفرینش و بقیه موضوعات است و رویدادها را به شکل منطقی برای ما ارایه می کند چیزی که در دیگر کتابهای آسمانی ضد و نقیض می بینیم، اما قرآن با اسلوبی قاطع و شگفت انگیز در باره آنها سخن می گوید که هیچ گونه جای شک و تردیدی بر جای نمی گذارد که این حق است و این کلام بدون شک از طرف خداوند است"


  • معجزات هستی
  • "چگونه محمد آن مرد درس ناخوانده که در یک محیط جاهلی رشد کرده بود توانست معجزات هستی را آن سان که قرآن توصیف می کند، بشناسد؛ معجزاتی که حتی تا به امروز دانش جدید برای کشف آن ها سعی می کند؟ پس بدون تردید این سخنان از طرف پروردگار عز و جل هستند"