جیمس ایروین

quotes:
  • این است آفرینش خداوند
  • "دیدن این منظره باید انسان را تغیر داده و او را وادارد تا ارزش آفرینش خداوند و محبت او را بداند" او از هستی سخن می گفت.