جیفری لانگ

quotes:
  • مرا بیش از خودم می شناسد.
  • "قرآن این کتاب کریم مرا با قدرت به خود جذب نموده و قلب مرا صاحب شد. و سبب شد تا تسلیم خداوند شوم قرآن خواننده خودش را به آن لحظه می برد که فرد به تنهایی در برابر خدایش ایستاده است. اگر قرآن را به جدی نگیری تو نمی توانی آن را به سادگی بخوانی، قرآن بر تو هجوم می آورد گویی او بر تو حقوقی دارد و تو را به مجادله می خواند و تو را نقد می کند و تو را شرمنده می سازد و تو را به مبارزه می طلبد. در حالی که تو در طرف دیگر بودی و برای من آشکار شد که فرستنده قرآن مرا بیش از خودم می شناخته است. قرآن همیشه در فکر از من جلو بود و گویی به پرسش های من پاسخ می دهد و در هر شب من پرسش ها و اعتراضات خود را طرح می کردم اما پاسخ را در روز بعد می یافتم. من در صفحات قرآن خود را روبرو یافتم".


  • پر کردن خلا روحی
  • "در یک لحظه خاص از زندگیم، خداوند با دانش و رحمتش بر من لطف نمود و بعد از اینکه مرا در انتهای درد و عذاب یافت, مرا به اسلام رهنمون شد. و من مسلمان شدم. پیش از اسلام من در زندگی خود معنی دوست داشتن را نمی دانستم. اما آن گاه که قرآن را خواندم احساس کردم که رحمت و لطفی فراوان و عظیم مرا در برگرفته و احساس کردم که دوستی و عشق در دل من جریان یافت. چیزی که مرا به سوی اسلام کشاند دوستی بی بدیل خداوند بود."