جاک رایسلر

quotes:
  • قرآن و حدیث کنار به کنار
  • "قرآن به وسیله حدیث تکمیل می شود. و آن مجموعه ای از سخنان هستند که به کارها و دستورات محمد مرتبط می شوند و در حدیث عنصر اساسی را که در ذهن محمد در برابر اوضاع متغیر شکل می گرفته است مشاهده می کنید. سنت بیان کننده و مفسر قرآن است. و از آن بی نیازی حاصل نمی شود"


  • گرد آوردن سنت نبوی
  • "و این احادیث که مجموعه آن سنت را بوجود می آورند, با دقت فراوان در نقل و نقد از صحابه روایت شده اند. و به این ترتیب مجموعه بزرگی از احادیث تدوین شده اند"¬¬¬


  • قواعدی برای دقیق ترین تفاصیل
  • "قرآن برای تمام قضایای بشری راه حل دارد. و در میان قانون دینی و قانون اخلاقی رابطه برقرار کرده, و به سوی اخلاقی کردن نظام و یکپارچگی اجتماعی تلاش می کند. و برای کاهش بدبختی و سخت دلی و خرافات سعی کرده و تلاش می کند تا دست بیچارگان را گرفته و به نیکی و مهربانی سفارش می کند. و در ماده تشریع دقیق ترین قواعد همکاری های امروزی را نهاده و پیمان ها و میراث را سازمان دهی کرده است. همچنین در زمینه رابطه خانوادگی رفتار هر کس را در برابر دیگران منظم ساخته است, در رابطه با بچه ها؛ بردگان، حیوانات و در برابر بهداشت و پوشش..."