جان گلن

quotes:
  • حق یکی است
  • " اینکه به این آفرینش بنگری و به خدا ایمان نیاوری از محالات است.. همانا آن ایمان مرا بسیار قوی گرداند، دوست دارم کلماتی را بیابم که این منظره را توصیف کنند".