جان کلیفلاند کوثران

quotes:
  • عاقل باش
  • "آیا آدم عاقلی تصور می کند که ماده بی عقل و بی حکمت خودش خودش را به شکل تصادفی بیافریند"؟