جان لیک

quotes:
  • رحمت هدایتگر
  • "حیات تاریخی محمد را نمی توان بهتر از آن چه خداوند وصف کرده است توصیف نمود. آنجا که می گوید" ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده ایم" همانا یتیم بزرگوار قویترین دلیل بود که او از جمله بزرگترین رحمت ها برای هر ضعیف و یاور هر نیازمند, همانا محمد یک رحمت واقعی برای همه یتیمان و از راه ماندگان و شکست خوردگان و تمامی فقراء و کارگران زحمت کش و رنجبر بود"