توماس آرنولد

quotes:
  • در دین جایی برای خواهشات نیست
  • از جمله اسباب بسیار مهم پذیرش اسلام که محمد در ابتدای ورود در مدینه دریافت کرد، آن بود که او برای قشر روشن فکر مدینه که نسبت به هرج و مرج پیش آمده در مدینه ناراحت بودند راه حل ارایه داد. و این به سبب نظام محکم اسلام بود و رام کردن امیال سرکش مردم در برابر قوانین منظم که سلطه و قدرتی آن ها را وضع کرده بود که بر امیال فردی چیره بودند"


  • همانا مومنان با هم برادرند
  • برترین نمونه در برادری ایمانی در اسلام به شکل کامل موجود است. و این از جمله عواملی بود که مردم را با قوت به سوی این عقیده جذب نمود"