تولستوی

quotes:
  • خوشبختی نزدیک ترین چیزی است که می تواند پیش ما باشد
  • "همانا ما در پی خوشبختی هستیم در حالی که آن بسیار نزدیک ماست همانسان که گاهی به دنبال عینک خود می گردیم در حالی که بر روی چشمانمان است"


  • شریعت راستین
  • "همانا فهمیدم.. همانا درک کردم.. آن چه را بشر نیاز دارد یک شریعت و قانون آسمانی است که حق را اثبات و باطل را زایل کرده و از بین ببرد".


  • آخرینِ فرستادگان
  • "من یکی از کسانی هستم که در برابر عظمت محمد پیغمبر حیران شده ام. آن که خداوند او را اختیار نمود تا آخرین رسالت به دست او باشد و خودش هم آخرین پیغمبر باشد"


  • عادات ناپسند
  • "افتخار محمد همین کافی است که او توانست یک ملت را از پستی و خونخواری و از چنگال عادات ناپسند شیطانی رهانده و در فراروی آنان, راه رشد و پیشرفت را بگشاید. شریعت محمد بر تمام جهان سیطره خواهد یافت, زیرا هماهنگ با عقل و حکمت است".