بنیامین دیزرائیلی

quotes:
  • خوشبختی در برابر
  • "گاهی کاری را انجام می دهی اما باعث خوشبختی تو نمی شود اما خوشبختی بدون انجام کاری حاصل نمی شود"