بلاچیرریگچ

quotes:
  • به زبان عربی گویا
  • "آیاتی را که محمد رسول در سوره های بزرگ تکرار نمود از سخن بلغا و فصحای بشر بسیار فراتراند. همانطور که می توان آن ها را در میان نصوص موضوعی که به ما رسیده اند آن ها را یافت"