بریشما بنکمرت

quotes:
  • جامعه ای تمیز و خوشبخت
  • "جامعه اسلامی که به احکام و آداب اسلامی پایبند است, جامعه ای تمیز و خوشبخت بوده, و تمام انواع جرایم در آن از بین رفته اند"


  • گرسنه ای بر جایی نمی ماند
  • "من دینی را نمی شناسم که به مانند اسلام برای زکات قواعدی دقیق وضع کرده باشد. و جامعه ایی که برای بیرون کردن زکات حریص باشد از فقر و محرومیت و آوارگی نجات می یابد. من فکر می کنم که اگر همه جهان به اسلام هدایت شوند و آن را بپذیرند, در روی زمین هیچ گرسنه و محرومی برجای نخواهد ماند"


  • دین عزت و کرامت
  • اسلام دین صلح، مساوات، آزادی، برادری، کرامت و عزت است. و این به خوبی در احکام ، اصول و آدابش برای ما آشکار می شود. مثلا روزه در اسلام مانند روزه در دیگر ادیان نیست. زیرا مشکل آدمی این نیست که خواسته های جسم خود را سرکوب کند به مانند آن چه که راهبان انجام می دهند, تا اینکه یکی از آنان تبدیل به یک جسد استخوانی متحرک می شود. اسلام خواسته های جسم را تهذیب و پاک نموده و آنها را سرکوب ننموده است. روزه دراسلام برای آموزش صبر و شکیبایی و جهاد بر ضد شهوات گناه آلود و حرام می باشد. و توجه به خداوند در هر حالت آشکار و پنهان, و احساس طعم محرومیت و گرسنگی تا نسبت به محرومان دلسوزی کند. همانگونه که روزه فرصتی برای جسم می باشد تا از پرخوری راحت شود, پس روزه برای صحت و سلامتی و برای روح و عقل و برای جامعه در ایجاد نزدیکی و همکاری و اتحاد مفید است"