برنارد شاو

quotes:
  • راه جهان
  • "من زندگی رسول اسلام را بارها و بارها به خوبی مطالعه کردم. من در آن جز اخلاق چیزی نیافتم دقیقا همان چیزی که باید می بود و چقدر دوست می داشتم اگر اسلام راه جهانیان می بود"


  • دین دنیا و آخرت
  • "مرد دانشمند به طبیعتش یه سوی اسلام گرایش می یابد؛ زیرا تنها دینی است که به طور مساوی به امور دین و دنیا می نگرد"


  • نجات دهنده انسانیت
  • "منصفانه است که محمد را نجات دهنده انسانیت بنامیم و من بر این باورم که اگر مردی چون او زمام امور دنیای جدید را عهده دار شود در حل مشکلات آن موفق خواهد شد و صلح و سعادت بر آن حکمفرما خواهد شد"


  • اصول صلح و سعادت
  • "اروپا الان به حکت و دانایی محمد پی برده و دوستدار دین او می شود. همان گونه که عقیده اسلامی را از تهمت ها و افترائاتی که رجال کلیسا در قرون میانه بر او وارد کرده اند, پاک می سازد. دین محمد آن نظام و سیستمی خواهد شد که اصول صلح و سعادت بر آن استوار خواهد بود. و بشر برای حل معضلات و گشودن موانع و مشکلات به آن پناه خواهد برد"