ایولن کوبولد

quotes:
  • اخلاص برای خداوند
  • "با وجو اینکه محمد سرور و آقای جزیرة العرب بود اما هرگز به القاب دل نبسته و به استفاده از آنها فکر نکرد بلکه همیشه به این اکتفا می کرد که او فرستاده خدا و خدمتگذار مسلمانان است، او خودش خانه اش را تمیز نموده و کفشش را تعمیر می کرد، به مانند باد روان ؛ بخشنده و بزرگوار بود و هرگز آدم فقیر و درمانده ای از او تقاضای چیزی نمی کرد مگر اینکه او را بهرمند می ساخت. اگر چه در بیشتر اوقات چیز کافی نداشت"