ایتین دینیه

quotes:
  • هیچ واسطه ای وجود ندارد
  • " این جا یک موضوع بسیار مهم است، و آن منتفی بودن واسطه بین بنده و خدایش است و این آن چیزی است که صاحبان اندیشه های پویا یافته اند"


  • معجزه جاوید
  • “ معجزات پیامبران پیش از محمد؛ در حقیقت معجزاتی وقت دار بودند در حالی که می توانیم قرآن را یک معجزه جاوید بنامیم؛ زیرا تاثیر آن همیشه و مستمر است و برای هر مومن آسان است که در هر جا و هر زمان با خواندن آن، اعجازاش را مشاهده کند، و در بررسی این معجزه سبب انتشار گسترده اسلام را می توانیم بیابیم. انتشاری که اروپائیان سبب آن را درک نمی کنند زیرا آنان قرآن را درک نمی کنند و یا اینکه فقط قرآن را به واسطه ترجمه های بی روح درک کرده اند، ترجمه هایی که دقیق هم نیستند".


  • سنت بی مانند و بزرگوار
  • " سنت بی مانند محمد تا به امروز پابرجا مانده است . آن نشانه بزرگترین اخلاص دینی است که در روان ملیونها انسان پیرو سنت در روی کره زمین برانگیخته شده است.