انشتین

quotes:
  • دانش و دین
  • "من باور ندارم که دانش حتما باید به طور طبیعی با دین در تعارض باشد، در حقیقت من یک رابطه محکم بین آنها می یابم، به همین سبب می گویم که دانش بدون دین لنگ و افلیج است و دین بدون دانش کور است، هر دوی آن مهم هستند، و بزودی زمانی خواهد رسید که دست بدست هم خواهند داد و چنین می نماید که کسی که این حقیقت در باره دین و دانش او را راضی نمی کند به مانند فرد مرده ایی است"


  • خوشبختی را هدف قرار بده
  • اگر خواستی خوشبخت شوی خوشبختی را به یک هدف متصل کن نه به یک شخص و یا یک چیز


  • قوی ترین نتیجه
  • " ایمان قوی ترین و باارزش ترین نتیجه پژوهش های علمی است"