اناتولی اندربوش

quotes:
  • دین آرامش
  • "من برای نخستین بار در زندگی خود احساس آرامش و آسایش کردم و دانستم که زندگی من ارزش دارد. فهمیدم که خدایی را که نمی بینی و او تو را در هر جا می بیند به چه معنی است و کارهای تو را زیر نظر دارد و آنها را با میزان عادلانه می سنجد. تا به تو پاداش کارهایت را به روز قیامت بدهد"