امیر چارلز

quotes:
  • دست آوردهای علمی
  • "اسلام در طی هشت قرن گذشته دست آوردهای بزرگی داشته است و این اشتباه است که فکر کنیم که اسلام فقط یک ناقل تمدن بوده است و یا اینکه فکر کنیم تمدن غربی کاملا ساخته و پرداخته غرب است اسلام فضل فراوانی در مدد و کمک غرب به قواعد نخستین دارد قواعدی که این دست آوردها از آن ها جوشیده است"


  • اسلام و محیط زیست
  • "در قرآن کریم فاصله ای میان انسان و طبیعت وجود ندارد. دنیای اسلام بزرگترین گنج های انباشته شده از حکمت و معرفت را برای بشریت داراست"