البرکامو

quotes:
  • ارزش مرد به اخلاق اوست
  • " مرد بدون اخلاق بسان وحشی ای است که در این جهان رها شده است".