img_alt6

ارنست همنگویی

quotes:
  • اخلاق سبب راحتی است
  • "آن چه من می دانم آن است که امر اخلاقی آن است که انسان بعد از آن احساس راحتی می کند و کار غیر اخلاقی آن است که انسان بعد از آن احساس ناخوشی و ناراحتی می کند"Related Posts


Subscribe