ارنست رینان

quotes:
  • دلیل گویا
  • "ممکن است هر آن چه را که ما به آن علاقه داریم از بین برود، و آزادی استفاده از عقل و دانش و صنعت را از دست بدهیم. اما محال است که دین محو شود و از بین برود؛ بلکه این دلیل گویا برای بطلان مذاهب مادی ای خواهد ماند که می خواهند انسان را در تنگنا هاو کوره راه های پست زندگی زمینی محدود کنند


  • ایمان و زندگی
  • "ایمان از جمله نیروهایی است که فرد برای زندگی به آن نیاز مبرم دارد و نبود آن هشداری برای عدم توان برای تحمل رنج های زندگی است