ارسطو

quotes:
  • این دیگر چه ستمی است؟
  • "زن به نسبت مرد به مانند برده برای مالکش است، و به مانند کار دستی در برابر کار فکری و به مانند بربر به نسبت یونانی است، زن یک مرد ناقص است، در دنیا از رشد متوقف مانده است"


  • بی عدالتی
  • "بدترین شکل نبود مساوات تلاش برای ایجاد مساوات میان چیزهای نامتساوی است".