ادگار میشل

quotes:
  • از دلایل الوهیت
  • "دیدن زمین از روی ماه توسط من یک نگاه به درخشش قدرت معبود بود"