ابراهام لینکلن

quotes:
  • آیا تفکر نمی کنند؟
  • " من بسیار تعجب می کنم از کسی که به آسمان می نگرد و بزرگی آفرینش را مشاهده می کند اما به الله ایمان نمی آورد"!!