آدم اسمیت

quotes:
  • درد و بیماری خرافه
  • " دانش داروی سموم خرافه پرستی است"