Hikmah penciptaan alam semesta

Hikmah penciptaan alam semesta

Hikmah penciptaan alam semesta

1. Bukti ke-Esaan Allah Ta’ala:

Alam semesta yang sangat luas beserta isinya berupa makhluk dan mukjizat sungguh menjadi bukti nyata besarnya kekuasaan Allah Ta’ala dan kesempurnaan ciptaan-Nya, semua itu menunjukkan ke-Esaan Allah ‘Azza wa Jalla, dan tidak ada Tuhan selain-Nya serta tidak ada sembahan selain-Nya, Ia berfirman: {Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda- tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur). Dan kepunyaan-Nya-lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk} [QS. Ar Rum:20-26].

Dan Ia juga berfirman: {Katakanlah: “Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?” Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran). Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya). Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di dataran dan lautan dan siapa (pula)kah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum (kedatangan) rahmat-Nya? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya). Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)?. Katakanlah: “Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar”} [QS. An Naml:59-64].

2. Alam semesta diciptakan untuk manusia

Allah membebaskan manusia dari perbudakkan kepada benda dan materi; Ia menjadikan segala apa yang ada di alam semesta, langit dan bumi tunduk kepada manusia sebagai bentuk pemuliaan Allah kepadanya; agar mereka membangun bumi dan menjadi pemimpin padanya, dan lebih patut lagi agar mereka menyembah-Nya dengan sempurna. Ditundukkannya alam semesta untuk manusia di sini dengan dua arti: pertama: agar mereka mengenal Allah, kemuliaan, karunia dan keagungan-Nya, kedua: pemuliaan bagi manusia dan statusnya di angkat di atas segala sesuatu yang ditundukkan untuknya; Allah Ta’ala berfirman: {Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya} [QS. Al Jatsiyah:13].

Dan firman-Nya: {Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. (32) Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)} [QS. Ibrahim:32-34]

Tanda-tanda kenabian

2_4.jpg
Deborah Potter
Wartawan Amerika
“Bagaimana bisa Muhammad, seorang buta huruf yang dibesarkan di lingkungan jahiliyah, dapat mengetahui keajaiban alam semesta yang disebutkan oleh Al Qur’an, di mana ilmu pengetahuan moderen –hingga hari ini- terus berusaha mengungkapnya?! Jika demikian, pasti ucapan itu adalah firman Allah ‘Azza wa Jalla”

3. Agar kalian yakin perjumpaan dengan Tuhanmu.

Penciptaan langit dan bumi - apalagi manusia- adalah bukti nyata masalah kebangkitan setelah kematian, bukankah menghidupkan kembali makhluk lebih mudah daripada menciptakannya awal kali?! Allah Ta’ala berfirman: {Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi- Nya} [QS. Ar Rum:27].

Bahkan ciptaan langit dan bumi lebih besar dari ciptaan manusia, Allah Ta’ala berfirman: {Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui}[QS. Gafir:57].

Dan Ia berfirman: {Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan(mu) dengan Tuhanmu}
[QS. Ar Ra’d:2].

Kebenaran hanya satu

2_5.jpg
John Glenn
Astronot Amerika pertama
“Engkau memandang kepada bentuk ciptaan ini lalu engkau tidak beriman kepada Allah, adalah suatu hal yang mustahil bagiku.. ini membuat imanku semakin kuat, aku harapkan ada kata-kata yang dapat menggambarkan pemandangan itu”

Dirimu dibandingkan alam semesta

“Ini adalah gambar bagian sangat besar dari tata surya, satu titik kecil darinya mewakili Bima Sakti yang terdapat padanya sejumlah planet, hanya saja galaxy kita memiliki 100.000.000.000 bintang, dan satu bintang lebih besar 1.300.000 kali dari bumi, dan bumi jauh lebih besar dari rumahmu –dengan asumsi rumahmu sebesar 500 m2- sebanyak 1.020.144.000.000 kali, dan rumahmu lebih besar dari tubuhmu berapa kali”?!

Setetes di lautan

VY Canis Majoris adalah bintang terbesar yang diketahui manusia hingga saat ini, letaknya 5 ribu tahun cahaya dari kita, lebih besar dari matahari sebanyak 9.261.000.000 kali!! Dan matahari lebih besar dari bumi sebanyak 1.300.000 kali!!


Tags: