Home /شواهد /جاک رایسلر /گرد آوردن سنت نبوی

گرد آوردن سنت نبوی


"و این احادیث که مجموعه آن سنت را بوجود می آورند, با دقت فراوان در نقل و نقد از صحابه روایت شده اند. و به این ترتیب مجموعه بزرگی از احادیث تدوین شده اند"¬¬¬