Home /شواهد /عبدالاحد داود اشوری /و برای مردم می ستایم

و برای مردم می ستایم


"عبارتی که در میان مسیحیان مشهور است این است: عظمت در بالا از آن خداست و در زمین صلح و برای مردم شادمانی.. در حالی که این سخن این چنین نبوده است بلکه چنین بوده است: عظمت در بالا از آن خداست و در زمین از آن اسلام و در میان مردم از آن احمد"