Home /شواهد /مسجد ابراهیم خلیل

مسجد ابراهیم خلیل


مسجد ابراهیم خلیل در مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل در فلسطین.