Home /شواهد /یوبولدفایس /عیب در ماست

عیب در ماست


"باید برای ما واضح و آشکار شود که سستی مسلمانان و نه نقص آموزه های اسلامی سبب فساد گسترده در وقت حاضر شده اند"