Home /شواهد /ایتین دینیه /سنت بی مانند و بزرگوار

سنت بی مانند و بزرگوار


" سنت بی مانند محمد تا به امروز پابرجا مانده است . آن نشانه بزرگترین اخلاص دینی است که در روان ملیونها انسان پیرو سنت در روی کره زمین برانگیخته شده است.