Home /شواهد /خداوند را بپرستید

خداوند را بپرستید


"محمد خاتم پیغمبران بود و او بزرگترین رسولی است که خداوند فرستاده تا مردم را برای پرستش الله دعوت کند"