Home /شواهد /دکتر دوگلاس /حق روشن و شفاف

حق روشن و شفاف


" رساله من در دکتری در باره تربیت و برپای امت بود و من کشف کردم که ارکان اسلام پایه های بسیار بزرگ و اصول ارزشمندی را برای بازگرداندن ساخت اجتماعی، اقتصادی و روانی امت ارایه داده است".