Home /شواهد /ادیسون /توانایی های خودت را بشناس

توانایی های خودت را بشناس


"حتی اگر جایگاهش بی اهمیت و کارهایش در نظر مردم کم و محدود باشد اما خود را_ در زمانی که از مدرسه اخراج شده بود- در میان اختراعاتش یافت: مقام او در نزد بشریت بسیار بلند است مهم آن است که با خودت صلح کنی و جایگاه خود را بشناسی و توان و نیروی خود را قدر بدانی"