Home /شواهد /تناقضات بودیسم

تناقضات بودیسم


"بودائیان منکر خدایند و حداقل برخی از آنان ادعا می کنند که بودا فرزند خداست و منکر روح هستند و به تناسخ ارواح باور دارند".