Home /شواهد /روژه گارودی /اعجاز واقعی

اعجاز واقعی


"اگر ما قوانین قرآن را با تمام قوانین جوامع پیشین مقایسه کنیم؛ بدون تردید یک پیشرفت بزرگ و ملموس را ثابت می کند به ویژه در نسبت با آتن و روم، جایی که زن به طور ثابت پایین تر از مرد بود".