Home /شواهد /دیل کارنگی /از خداوند یاری بخواه

از خداوند یاری بخواه


"شاید محتمل باشد تا هزاران نفر را که در بیمارستان های بیماری های روانی از درد و رنج به فریاد در آمده اند، نجات داد. اگر آنان بجای اینکه به تنهایی و بدون یاور و سند به معرکه زندگی وارد شوند از خداوند یاری می خواستند".