Home /شواهد /البرکامو /ارزش مرد به اخلاق اوست

ارزش مرد به اخلاق اوست


" مرد بدون اخلاق بسان وحشی ای است که در این جهان رها شده است".